top of page

Antisosial

Kortlunte sosiopater og kaldhjertede psykopater

Forestill deg å være i et forhold med noen som først virker sjarmerende og karismatisk, men som etter hvert viser seg å ha en kort lunte og et eksplosivt temperament. Eller kanskje de er manipulerende og mangler empati for deg, men skaper en illusjon om at de er din sjelevenn. Disse adferdene kan være tegn på en kortlunte sosiopat eller en kaldhjertet psykopat - begge personlighetsforstyrrelser preget av manipulasjon, utnyttelse og likegyldig atferd mot andre. Dette er den harde virkeligheten for de som befinner seg i patologisk voldelige partnerforhold. 

Slik som narsissister og sosiopater er psykopater eksperter på å skjule seg bak masker, noe som gjør det vanskelig å oppdage deres sanne natur. Hos sosiopater kan deres eksplosive temperament og mangel på sosiale normer være tidlige advarselsflagg, men hos psykopater vil deres kalde og følelsesløse natur ofte ikke værei tydelig før de har lykkes med å skape en traumebinding med sitt offer. De er mestere i forkledning og er for intelligente til å avsløre sine sanne jeg for tidlig. De kan vise subtile glimt av sin kaldehjertethet og likegyldighet, men de avleder raskt og endrer situasjonen for å unngå oppdagelse

Overlevere av kortlunte sosiopater og kaldhjertede psykopater kan oppleve en rekke emosjonelle, psykologiske og fysiske virkninger som kan vare lenge etter at volden  har sluttet. Symptomer kan omfatte angst, depresjon, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og vanskeligheter med å danne tillitsfulle relasjoner. Ringvirkningene av volden kan også påvirke  arbeids- og sosiale livet til de voldsutsatte, samt påvirke deres generelle livskvalitet og velvære.

To underkategorier av antisosial personlighetsforstyrrelse
I moderne psykologi blir ikke lenger begrepene sosiopati og psykopati brukt som distinkte diagnosekategorier. I stedet blir de ofte omtalt som en del av den bredere kategorien antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD). Imidlertid brukes begrepene primær og sekundær psykopati fortsatt i forskningslitteraturen for å beskrive to forskjellige undergrupper av personer med ASPD.

Primær psykopati, ofte uoffisielt referert til som psykopati, er kjennetegnet av manglende empati, likegyldighet og en tendens til manipulasjon og bedrag. Disse personene er ofte sjarmende og glatte, med en overfladisk evne til å virke empatisk eller angrefull når det tjener deres formål.

Sekundær psykopati, ofte uoffisielt referert til som sosiopati, er derimot assosiert med impulsivitet, aggressivitet og generell likegyldighet til regler og normer. Selv om personer med sekundær psykopati kan engasjere seg i manipulativ eller bedragersk atferd, er de generelt mindre dyktige til å gjøre det enn de med primær psykopati.

Konseptet med primær og sekundær psykopati har hjulpet forskere med å forstå mangfoldet til antisosial personlighetsforstyrrelse bedre og å utvikle mer målrettede intervensjoner for personer med disse trekkene. Det er imidlertid viktig å merke seg at ikke alle med ASPD passer godt inn i en av disse kategoriene. I tillegg har diagnosekriteriene for ASPD selv har utviklet seg over tid som respons på fremskritt innen klinisk og forskningskunnskap.

Begreper i populærkulturen

Selv om antisocial personlighetsforstyrrelse (ASPD) er den mer presise og nå aksepterte diagnosen for personer med sosiopatiske (sekundær psykopati) og psykopatiske (primær psykopati) trekk, brukes fortsatt begrepene sosiopat og psykopat ofte i populærkultur og media for å skille mellom de to. Begrepene er blitt mer allment forstått av den generelle befolkningen, til tross for deres foreldede kliniske bruk. Så selv om bruk av begrepene kan føre til forvirring eller tvetydighet, fortsetter de å skille mellom de to forstyrrelsene.

ASPD: kortluntet vs. kaldhjertede

Voldsutøvere med antisosial personlighetsforstyrrelse kan vise et spekter av atferd og trekk, men de kan generelt klassifiseres som enten kortluntede sosiopater eller kaldhjertede psykopater. Kortluntede sosiopater er impulsive og tilbøyelige til utbrudd av sinne. De kan handle uten å tenke seg om, engasjere seg i risikofylt adferd og ha vanskeligheter med å kontrollere følelsene sine.

Kaldhjertede psykopater blir ofte beskrevet som kalkulerende og manipulerende. De kan virke sjarmerende og intelligente, med en god evne til å lese og utnytte andres svakheter. Imidlertid mangler de empati og kan mishandle andre uten noen følelse av anger. Det er viktig å merke seg at selv om de kan forstå empati på et kognitivt nivå, er de ikke i stand til å oppleve det genuint. Dette står i kontrast til kortlunte sosiopater som har lav empati, men mangler forståelsen av empati og derfor er likegyldige når de sårer andre.

Voldsutøvere med primær psykopati kan også vise trekk fra andre personlighetsforstyrrelser, inkludert narsissisme og OCPD. OCPD innebærer en opptatthet av orden, perfeksjonisme og kontroll som kan hemme fleksibilitet, åpenhet og effektivitet. (Det er ikke det samme som OCD, som er en angstlidelse.)

Variabiliteten av ASPD-symptomer

ASPD eksisterer på et spekter; noen personer viser mildere symptomer, mens andre kan ha mer alvorlige symptomer eller trekk. Forekomsten av lidelsen kan også variere avhengig av studiepopulasjonen og diagnostiske kriterier. ASPD anslås å påvirke rundt 1-3% av menn og 1% av kvinner i befolkningen.

Kjønnsforskjeller i ASPD

ASPD er mer utbredt blant menn, men det kan forekomme hos personer av alle kjønn.

Årsakene til ASPD er komplekse, med faktorer som barndomserfaringer, genetikk og miljøpåvirkninger som spiller en rolle i utviklingen. Det er viktig å merke seg at uavhengig av kjønn, kan voldsutøvere med ASPD forårsake betydelig skade på andre.


Vennligst merk:

Selv om antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD) er den offisielle diagnosen for personer som utviser trekk ved både sekundær psykopati og primær psykopati, vil termene sosiopat og psykopat fortsatt bli brukt på dette nettstedet for å skille de distinkte atferdsmønstrene og trekkene som er assosiert med disse voldsutøverne og for å øke bevissthet om den skaden de kan forårsake.

person in black knit cap and gray sweater_edited.jpg

Antisosiale trekk

Sosiopati og psykopati er ikke offisielle diagnoser, og det er debatt blant fagpersoner om deres forskjell fra ASPD. Likevel er her typiske trekk forbundet med begge.

SOSIOPATER:

1.    UPERSOONLIGE RELASJONER: Har vanskeligheter med å danne nære og meningsfulle forhold til andre.
2.    IMPULSIV: Handler på impuls, ofte uten å vurdere konsekvensene.
3.    UANSVARLIG: Viser et mønster av uansvarlig oppførsel, som å neglisjere forpliktelser og regninger.
4.    MANGEL PÅ EMPATI: Har vanskeligheter med å forstå og bry seg om andres følelser og behov.
5.    MANGLENDE ANGER: Føler lite skyld eller anger for handlinger, selv om de skader andre.
6.    DÅRLIG DØMMEKRAFT: Tar dårlige beslutninger og har vanskeligheter med å lære av feil.

 

 

7.   MANIPULERENDE: Har en tendens til å manipulere andre for å oppnå egne mål, og kan bruke sjarm, trusler eller løgn for å få det de ønsker. Dette kan være på bekostning av andres velvære eller interesser.
8.    KORTLUNTE: Har et raskt temperament og kan raskt bli aggressiv eller fiendtlig som svar på oppfattede trusler eller kritikk.
9.    LAV IMPULS-KONTROLL: Har en tendens til å handle impulsivt uten å tenke på konsekvensene.
10.    PARASITTISK LIVSSTIL: Utnytter lett andre mennesker for å oppnå ting, uten å bidra selv til samfunnet eller ta ansvar for egne handlinger.


PSYKOPATER:
1.    KYNISK OG UTNYTTENDE:
Bruker sine ferdigheter til å utnytte andre for personlig gevinst.
2.    GRANDIOS SELVBILDE: Har en overdrevet følelse av selvimportanse og tror de er bedre enn andre

3.    IMPULSIV ADFERD MED FORSIKTIGHET: Kan handle impulsivt, men samtidig beregne risikoen for å bli oppdaget.

4.    MANGEL PÅ EMPATI: De har vanskeligheter med å forstå og bry seg om andre sine følelser og behov.
5.    MANGEL PÅ ANGER: De kan ikke føle skyld eller angre for sine skadelige handlinger mot andre.
6.    PATOLOGISK LØGN: De lyver ofte og overbevisende for å oppnå sine mål eller dekke over sine feilgrep.
7.    OVERFLADISK SJARM: De har en karismatisk og sjarmerende personlighet som ofte blir brukt til å manipulere andre.
8.    SADISTISK ELLER KALDHJERTET: De kan oppleve glede av å forårsake smerte eller vise mangel på emosjonell varme mot andre.
9.    PSYKOLOGISK MANIPULASJON: De liker ofte å spille psykologiske spill mens de manipulerer andre.
10.    BESETTENDE: Kan bli besatt av en person eller et mål.

 

bottom of page